Restaurant - Hotel „Zum Babbelnit“ Fritzges OHG

Mainz · Rheinhessen

Restaurant - Hotel „Zum Babbelnit“ Fritzges OHG