Hotel Residenz am Königsplatz

Speyer · Pfalz


Hotel Residenz am KönigsplatzHotel Residenz am Königsplatz
Ludwigstr. 6
67346 Speyer

Web: http://www.residenz-speyer.de
E-Mail: info@residenz-speyer.de
Tel.: (0049) 6232 684990
Fax: (0049) 6232 684999