Ruhebank a. d. Kreuzung d. L333 Lipporn - Welterod

Lipporn · Lahntal

Ruhebank an der Kreuzung der L333 nach Strüth und Welterod

Ruhebank a. d. Kreuzung d. L333 Lipporn - Welterod


Ruhebank an der Kreuzung nach Welterod und Strüth
L333
56357 Lipporn

Bei Tageslicht jederzeit zugänglich!